Inhoudsopgave
Deel

Herroepingsrecht

Documenten
Herroepingsrecht

Hoe zit het met het herroepingsrecht?

Heeft u als consument iets besteld via Beyuna.com? Dan heeft u gedurende een periode van 14 dagen na ontvangst van een product, het recht om de overeenkomst te ontbinden op grond van uw herroepingsrecht. U hoeft daarvoor geen reden op te geven. Dit wordt ook wel aangeduid als bedenktijd.
Let op: Herroeping kan alleen indien u de verzegeling van onze producten niet heeft verbroken.

Tot wanneer kan ik een beroep doen op mijn herroepingsrecht?

De herroepingsperiode eindigt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde (die niet de vervoerder is) het product fysiek in bezit krijgt. Indien u in één bestelling meerdere producten heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd, dan eindigt de herroepingsperiode 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde (die niet de vervoerder is) het laatste product van die bestelling fysiek in bezit krijgt.

Hoe kan ik herroepen?

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, kunt u ons via een ondubbelzinnige verklaring berichten over uw beslissing de overeenkomst (uw bestelling) te herroepen. Dit kan bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail.
Beyuna B.V.
Paasheuvelweg 26
1105 BJ Amsterdam
Nederland
+31 (0)20 3033890
info@beyuna.com
beyuna.com

U kunt voor de herroeping gebruikmaken van ons hieronder beschikbare herroepingsformulier. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onverwijld per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.
Om de herroepingstermijn tijdig na te leven, volstaat het om uw bericht over uw herroeping te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Vervolgens dient u de betreffende producten, inclusief een kopie van het herroepingsformulier, onverwijld aan ons terug te zenden of te overhandigen, in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons heeft bericht de overeenkomst te herroepen. U bent op tijd als u de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen na het herroepingsbericht is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor uw rekening.

Gevolgen van de herroeping

Als u een overeenkomst (bestelling) herroept, ontvangt u het door u betaalde bedrag onverwijld van ons terug, in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. In afwijking hierop mogen wij wel wachten met terugbetaling tot wij de betreffende producten van u terug hebben ontvangen, of tot u heeft aangetoond dat u de producten heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oor-spronkelijke betaling heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere manier van terugbetaling. In ieder geval zullen wij u voor de terugbetaling geen kosten in rekening brengen.

Wat krijg ik terug en wat moet ik zelf betalen?

Bij herroeping ontvangt u van ons alle betalingen terug, die u tot op het moment van uw herroepingsbericht aan ons heeft gedaan. Dit is inclusief verzendkosten, behalve wanneer u heeft gekozen voor een andere (duurdere) verzendingswijze dan de door ons geboden goedkoopste standaard verzending. In dat geval krijgt u de eventuele extra kosten ten gevolge van die keuze niet terug. U draagt zelf de kosten voor het retourneren van de betreffende producten. Wij brengen geen kosten in rekening voor de terugbetaling.
U bent wel aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de producten, voor zover die waardevermindering gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. Dergelijke waardevermindering zullen wij dan in mindering brengen op het aan u terug te betalen bedrag.

Uitzonderingen

Dit herroepingsrecht en de gerelateerde ontbindingsmogelijkheid gelden niet indien u als “Independent Sales Representative” bij ons een bestelling heeft geplaatst via Beyuna.com.
Verder gelden het herroepingsrecht en de gerelateerde ontbindingsmogelijkheid niet met betrekking tot verzegelde producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. Dit geldt ook voor onze producten (voedingssupplementen). Indien u dus de verzegeling van onze producten heeft verbroken na ontvangst, dan kunt u geen beroep meer doen op het hierboven omschreven herroepingsrecht.

U kunt de producten, inclusief een kopie van het herroepingsformulier, terugsturen naar:

Beyuna BV Lijnderdijk 183j 1175KE Lijnden Nederland